Pers

PERSBERICHT POETIC POTATOES
maart 2016

Nieuwe ‘poëtische’ Malta’s binnen

De eerste nieuwe Malta aardappelen zijn weer aangekomen, van uitstekende kwaliteit en verpakt in speciale jute zakjes met daaraan een Maltees gedicht. Vanaf 30 maart zullen ze ongeveer vier weken lang in deze unieke uitvoering te koop zijn.

Het project ‘Poetic Potatoes’, een onderdeel van het LF2018 hoofdprogramma ‘Potatoes go Wild’, maar ook een onderdeel van programma van de culturele tandemhoofdstad Valletta op Malta, is een samenwerking tussen Stichting De Bildtse Aardappelweken, Aardappelgroothandel Greydanus, Coöperatie Agrico en het Friese algemeen cultureel opinieblad ‘De Moanne’. De al ruim 150 jaar oude economische band tussen Fryslân en Malta (jaarlijks gaan vanuit Fryslân pootaardappelen naar Malta en komen van Malta consumptieaardappelen terug naar Fryslân) wordt letterlijk zichtbaar door middel van literaire poëzie en gedichten van basisschoolleerlingen met die aardappelen heen en weer te sturen .

Dit jaar is er een speciale gedichtenwedstrijd aan gekoppeld. Bij aankoop van een zak Malta-aardappelen bij de geselecteerde supermarkten en groenteboeren, te vinden op de website van Greydanus, krijgt de consument een formulier mee, waarmee een gedicht kan worden ingezonden. Per verkooppunt is er een mooie prijs. Het beste gedicht in de Bildtse, Friese, of Nederlandse taal gaat in 2017 met de laatste zending pootaardappelen en poëzie in het kader van het project mee naar Malta en zal daar in het Maltees en Engels vertaald te lezen zijn.

Volgend jaar maart worden op deze manier voor de laatste keer Malta’s verkocht en eindigt het samenwerkingsproject met de verschijning van een meertalige poëziebundel, die zowel op Malta als in Nederland te koop zal zijn. De poëzie van de kinderen zal vanaf de herfstvakantie 2018 te zien zijn in het Natuurmuseum Fryslân.

De eerste Malta’s zijn aangeboden aan de zeven akkerbouwers, die in juni/juli 2018 een kunsttentoonstelling in hun schuren onderdak geven, ook als onderdeel van ‘Potatoes go Wild’. Het zijn de families van der Schaar en Bierma uit Oudebildtzijl, de families Hoogland, Schuiling en de Jong uit St. Annaparochie, Hoogterp uit St. Jacobiparochie en Houtsma uit Westhoek., Alle boerderijen zijn gelegen langs de Oudebildtdijk. Anita van Os van galerie Roos van Tudor in Leeuwarden selecteert kunstenaars voor de zeven schuren uit de vier oude Frieslanden: Westfriesland (Noord Holland), de provincie Fryslân, Ostfriesland (net over de grens in Duitsland) en Nordfriesland (tegen de Deense grens in Duitsland). Ook deze al oude economische en culturele verbinding zal hiermee weer zichtbaar worden.

Meer informatie is te vinden op www.baw.frl.

 

Noot, niet bestemd voor publicatie:
voor meer informatie kunt u contact opnemen met Loet Hin, 0625398615 van de Bildtse Aardappweken of Tjalke Stoelwinder van Aardappelhandel Greydanus, tel. 0653651858

 

PERSBERICHT POETIC POTATOES
maart 2016

Poëtische Malta’s met sterkwaliteit

Vanaf vrijdag 25 maart zijn ze weer te koop in Leeuwarden: de nieuwe Malta aardappelen in speciaal ontworpen jute zakjes. Een dag eerder zijn de eerste nieuwe Malta’s aangeboden aan de directeur Marc van Gulick en chefkok Arjan Bisschop van het met een Michelinster bekroonde Bilderberg Landgoed Lauswolt in Beetsterzwaag. De chefkok kookte voor onder meer de Ambassadeur van Malta in Nederland de heer Joseph Cole een speciaal gerecht van de nieuwe aardappelen. Hiermee werden de sterkwaliteiten van deze aardappel onderstreept.

In het kader van Leeuwarden/Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 heeft de Stichting De Bildtse Aardappelweken in samenwerking met het Friestalige algemeen cultuuropinieblad “De Moanne” het project ‘Poetic Potatoes’ opgestart. Friese gedichten in met Bildtse pootaardappelen gevulde zakken werden oktober 2015 richting Malta verscheept. Daar uitgegroeide Malta’s, met een ‘geoogst’ Maltees gedicht eraan bevestigd, worden middels een samenwerking met Agrico Coöperatie u.a. en Aardappelgroothandel Greydanus in de handel gebracht.

In plaats van in de gebruikelijke plastic zakken, worden de eerste Malta’s verpakt in speciaal bedrukte jutezakjes. Aan elk zakje wordt het eerdergenoemde tweetalige gedicht bevestigd. De speciaal verpakte aardappelen zijn circa een maand lang verkrijgbaar in een beperkte oplage. Op 25 maart, Goede Vrijdag, begint de verkoop op de vrijdagmarkt in Leeuwarden en in geselecteerde supermarkten. In de week na Pasen volgen er in diverse supermarkten in Fryslân, Groningen en Drenthe kookdemonstraties met Malta’s. Op o.a. de website www.baw2018.nl is te lezen waar en wanneer deze plaatsvinden.

Met de culturele activiteit ‘Poetic Potatoes’ wordt de economische band met de andere Europese culturele hoofdstad in 2018 Valletta op Malta onderstreept. Al meer dan 150 jaar wordt er jaarlijks in Noordwest Fryslân gegroeid kwaliteitspootgoed naar Malta geëxporteerd en komt een deel van de oogst terug naar Nederland. Daarnaast zijn Fryslân en Malta beide officieel tweetalig en kennen ze een bloeiende poëziecultuur. Het project maakt zowel deel uit van het programma van Leeuwarden/Fryslân 2018 als van Valletta 2018.

Het project kent twee onderdelen: literaire gedichten in de Friese/Bildtse/Maltese taal met een Nederlandse en Engelse vertaling en gedichten van basisscholen uit de provincie die in dezelfde talen geschreven en vertaald worden. Door middel van deze uitwisseling wil de organisatie bereiken, dat naast een veelzijdig maaltijdingrediënt de literaire poëzie letterlijk de keuken van huishoudens binnenkomt en er contact tussen basisschoolkinderen in beide gebieden ontstaat. Ook wordt met uiteenlopende activiteiten gewezen op het belang van de aardappel in het dagelijks leven en de innovatieve akkerbouw.

Het project wordt financieel mede ondersteund door de provincie Fryslân.

Meer informatie voor de pers
Linda de Jong-Hoeksma
Adviseur Coöperatie en Communicatie

T: +31 (0)527 639980 / M: +31 (0)6 46705741
E: l.de.jong@agrico.nl / W: www.agrico.nl

 

PERSBERICHT POETIC POTATOES

maart 2015

Poëtische Malta’s op Leeuwarder vrijdagmarkt
Vanaf vrijdag 3 april (Goede Vrijdag) zijn ze te koop op de Leeuwarder weekmarkt: de nieuwe Malta-aardappelen. De piepers, verpakt in speciaal ontworpen jute zakjes, worden ’s morgens om tien uur aangeboden.

De eerste zakjes zijn voor gedeputeerde Jannewietske de Vries en de burgemeesters Ferd Crone (Leeuwarden) en Gerrit Krol (het Bildt).

In het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018 startte de stichting De Bildtse Aardappelweken in samenwerking met literair tijdschrift De Moanne het project ‘Poetic Potatoes’. Ieder jaar in september worden Friese gedichten in met Bildtse pootaardappelen gevulde zakken richting Malta verscheept.

De daar uitgegroeide Malta’s worden, voorzien van een ‘geoogst’ Maltees gedicht, verhandeld op de markt. Op zaterdag 4 april begint de verkoop in met de Aardappelgroothandel Greydanus samenwerkende supermarkten. De jute zakjes zijn verkrijgbaar in een beperkte oplage.

Rond de officiële presentatie op Goede Vrijdag worden samen met Leeuwarden Hoofdstad van de Smaak verschillende activiteiten gehouden. Uiteraard maakt een aardappelproeverij hier deel van uit.

Het project kent twee onderdelen: literaire gedichten in de Friese, Bildtse en Maltese taal met een Nederlandse en Engelse vertaling en gedichten van basisscholen uit de provincie die in dezelfde talen geschreven en vertaald worden.

Op deze manier komt poëzie letterlijk de keuken van huishoudens binnen en ontstaat er een uitwisseling tussen basisschoolkinderen in beide gebieden. Daarnaast wordt gewezen op het belang van de aardappel in het dagelijks leven en de innovatieve akkerbouw.

Het project wordt financieel mede ondersteund door de provincie Fryslân. Meer informatie staat op www.baw2018.nl en www.2018.nl.

 

BILDTSTALIGE FERZY

Poëtise Malta’s op Luwter frijdegsmet
Fan frijdeg 3 april, Goeie Frijdeg ôf binne se te koop op de Luwter weekmet: de nije Malta-eerappels. De eerappels, ferpakt in spesjaal ontwurpen jútte sakkys, worre de offens om 10.00 uur anboaden.

De eerste sakkys binne foor deputeerde Jannewietske de Vries en de burgemeesters Ferd Crone (Luwt) en Gerrit Krol (‘t Bildt).

In ‘t kader fan Luwt-Frysland 2018 startte de stichting De Bildtse Aardappelweken in samenwerking met literêr tydskrift De Moanne ‘t projekt ‘Poetic Potatoes’. Elk jaar in septimber worre Frise gedichten in met Bildtse poateerappels fulde sakken richting Malta ferskeept.

De der groeide Malta’s worre met ‘n ‘oogst’ Maltees gedicht ferkocht. Op saterdeg 4 april begint de ferkoop in de súppermetten die’t samenwerke met eerappelgroathandel Greydanus. De jútte sakkys binne d’r in ‘n beperkte oplage.

Om de offisjele presintasy op Goeie Frijdeg hine worre met de organisasy ‘Leeuwarden Hoofdstad van de Smaak’ ferskillende aktiviteiten houwen. Fansels maakt ‘n eerappelproeverij hier part fan út.

‘t Projekt het twee onderdelen: literêre gedichten in de Frise, Bildtse en Maltese taal met ‘n Nederlânse en Ingelse fertaling en gedichten fan basisskoalen út de provînsy die’t in deselde talen skreven en overset worre.

Op deuze wize komt poëzy letterlik de keuken fan húshouwens in en ontstaat d’r ‘n útwisseling tussen basisskoalkines in baide gebieden. Dernaast wort wezen op ‘t belang fan de eerappel in ‘t daagliks leven en de fernijende akkerbou.

‘t Projekt wort finânsjeel ondersteund deur de provînsy Fryslân. Meer informasy staat op www.baw2018.nl en www.2018.nl

 

FRYSTALIGE FERZJE

Poëtische Malta’s op Ljouwerter freedsmerk
Fan freed 3 april (Goed Freed) ôf binne se te keap op de Ljouwerter freedsmerk: de nije Malta-ierappels. De ierappels, ferpakt in spesjaal ûntwerpe jute sekjes, wurde moarns om tsien oere oanbean.

De earste sekjes binne foar deputearre Jannewietske de Vries en de boargemasters Ferd Crone (Ljouwert) en Gerrit Krol (it Bildt).

Yn it kader fan Ljouwert-Fryslân 2018 begûn de stichting De Bildtse Ierappelweken yn gearwurking mei literêr tydskrift De Moanne it projekt ‘Poetic Potatoes’. Elts jier in septimber wurde Fryske gedichten in mei Biltske poatierappels folde sekken nei Malta skypje.

Der útgroeide Malta’s wurde, foarsjoen fan in ‘rispt’ Maltees gedicht, ferhannele op de merk. Op sneon 4 april begjint de ferkeap in mei de Ierappelgruthannel Greydanus gearwurkjende supermerken. De jute sekjes binne te keap yn in beperkte oplage.

Rûnom de offisjele presintaasje op Goed Freed wurde tegearre mei ‘Leeuwarden Hoofdstad van de Smaak’ ferskillende aktiviteiten houden. Fansels makket in ierappelpriuwerij hjir part fan út.

‘t Projekt kent twa ûnderdielen: literêre gedichten in de Fryske, Biltske en Maltese taal mei in Nederlânske en Ingelse oersetting en gedichten fan basisskoalen út de provinsje die at yn deselde talen skreaun en oerset wurde.

Op dizze wize komt poëzy letterlik de koken fan húshâldens yn en ûntstjit der in útwikseling tusken basisskoallebern yn beide gebieden. Derneist wurdt wezen op it belang fan de ierappel in it deistich libben en de fernijende boupleats.

It projekt wurdt finânsjeel mei stipe troch de provinsje Fryslân. Mear ynformaasje stiet op www.baw2018.nl en www.2018.nl.


 

 

Axomama

Extra voorstelling op woensdag 5 juli. 

6, 7 en 8 juli zijn uitverkocht.

Vol = vol!