Geart Tigchelaar

yn ’e buert fan swarte haan by in sleat op in
hite saterdeimiddei yn septimber

it lân jout op as de see
mei gjin bakken mar weinen
fol ierappels by fûl sinneljocht
oer aldebildtdyk dinderjend

de dyk weaget
fan hjittens sjogge wy it oan
út anonime reidkraach wei

fiele wy ús as dy pear knollen
falle en rôlje nei de frijheid

ien tel net oplette
in hân fiere litte
ta smots op asfalt opbakt

 

near zwarte haan next to a ditch on hot Saturday
afternoon in September

the land provides like the sea
not crates but wagons full
of potatoes in bright sunlight
rumbling along oudebildtdijk

the dike undulates here
in the heat we follow its path
from an anonymous clump of reeds

we feel like those few tubers
falling and rolling to freedom

a second’s inattention
a slackening hand
smashed to pulp on the ground

Translation: Michele Hutchison

Axomama

Extra voorstelling op woensdag 5 juli. 

6, 7 en 8 juli zijn uitverkocht.

Vol = vol!