Bartle Laverman

goe rie

stek de âlde
en de nije diken troch
en lit it sâlte wetter wer
nei stêd ta swemme!

en jimme, kom oerein
út dy wiete fuorgen
waskje de klaai
fan jimme wrede
jirpelkoppen
en bou boaten
om fisken te fangen
om te swalkjen oer de seeën

wêz om myn part
fiskers fan minsken
lykas jimme hilligen
St.Jacob en St.Anne
ûnderweis nei in Himel
fol poaters
en gewaaks sûnder sykten
en elke dei bûterstip
mei nije reade Bildtstar!

mar hoe dan ek:
praat net sa bryk

 

a piece of good advice

breach the banks
the old and new dyke
and let the salt water
swim to town again!

and you, get up
from the wet furrows
wash the clay
from your cruel
potato heads
and build boats
to catch fish
to roam the seas

for my sake, be
fishermen of men
like your saints
Saint Jacob and Saint Anne
on their way to a Heaven
full of seed potatoes
and crops free of diseases
and bûterstip* every day
with new red Bildtstar!

but anyway:
don’t talk that broad dialect

* bûterstip = buttered potatoes

Translation: Hein Jaap Hilarides

 

 

Axomama

Extra voorstelling op woensdag 5 juli. 

6, 7 en 8 juli zijn uitverkocht.

Vol = vol!