Dichtersavond met Maltese dichteres, 23 juni

UTNOADIGING foor ‘n DICHTERSAVEN
op donderdeg 23 juny a.s. om 19.30 uur
in de Gysbert Japicxseal fan Tresoar, Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden.
De aven staat in ’t teken fan de útwisseling tussen dichters fan Malta en ut Fryslân, die’t deelnimme an ’t projekt “Poetic Potatoes” fan de Stichting De Bildtse Aardappelweken.

Programma:
Welkom
Foordrachten fan:    Hein Jaap Hilarides
Rita Saliba, St. Julian, Malta
Bartle Laverman
Inlaiding deur:      Leanne Ellul fan Poetryfestival Inizjamed, Floriana, Malta

Pauze

Foordrachten fan:    Arjan Hut
Rita Saliba, St. Julian, Malta
Sannemaj Betten

Muzikale bijdragen fan Hein Jaap Hilarides
Toegang fergees!
Jou binne fan harte welkom                                Stichting De Bildtse Aardappelweken

 

UITNODIGING voor een DICHTERSAVOND

op donderdag 23 juni a.s. om 19.30 uur
in de Gysbert Japicxseal van Tresoar, Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden.
De avond staat in het teken van de uitwisseling tussen dichters van Malta en uit Fryslân, die deelnemen aan het project “Poetic Potatoes” van de Stichting De Bildtse Aardappelweken.

Programma:
Welkom
Voordrachten van:   Hein Jaap Hilarides
Rita Saliba, St. Julian, Malta
Bartle Laverman
Inleiding door: Leanne Ellul van Poetryfestival Inizjamed, Floriana, Malta

Pauze

Voordrachten van:   Arjan Hut
Rita Saliba, St. Julian, Malta
Sannemaj Betten

Muzikale bijdragen van Hein Jaap Hilarides
Toegang gratis!
U bent van harte welkom                                  Stichting De Bildtse Aardappelweken

Axomama

Extra voorstelling op woensdag 5 juli. 

6, 7 en 8 juli zijn uitverkocht.

Vol = vol!