POETRY

goe rie

stek de âlde
en de nije diken troch
en lit it sâlte wetter wer
nei stêd ta swemme!

en jimme, kom oerein
út dy wiete fuorgen
waskje de klaai
fan jimme wrede
jirpelkoppen
en bou boaten
om fisken te fangen
om te swalkjen oer de seeën

wêz om myn part
fiskers fan minsken
lykas jimme hilligen
St.Jacob en St.Anne
ûnderweis nei in Himel
fol poaters
en gewaaks sûnder sykten
en elke dei bûterstip
mei nije reade Bildtstar!

mar hoe dan ek:
praat net sa bryk

 

a piece of good advice

breach the banks
the old and new dyke
and let the salt water
swim to town again!

and you, get up
from the wet furrows
wash the clay
from your cruel
potato heads
and build boats
to catch fish
to roam the seas

for my sake, be
fishermen of men
like your saints
Saint Jacob and Saint Anne
on their way to a Heaven
full of seed potatoes
and crops free of diseases
and bûterstip* every day
with new red Bildtstar!

but anyway:
don’t talk that broad dialect

* bûterstip = buttered potatoes

Translation: Hein Jaap Hilarides

 

 

goede raad

steek de oude
en de nieuwe dijken door
en laat het zoute water weer
naar stad toe zwemmen!

en jullie, sta op
uit die natte voren
was de klei
van jullie wrede
knollenkoppen
en bouw boten
om vissen te vangen
om te zwerven over de zeeën

wees voor mijn part
vissers van mensen
zoals jullie heiligen
St. Jacob en St. Anna
onderweg naar een Hemel
vol poters
en gewas zonder ziektes
en elke dag botersaus
met nieuwe rode Bildstar!

maar hoe dan ook:
praat niet zo krom

vertaling: Ernst Bruinsma

 

 

potatoeheads-sytse-jansma-450x244

Link naar de film bij dit gedicht
door Sytse Jansma

Link to the film made for this
poem by Sytse Jansma