POETRY

Linja dritta

Il-bidwi ħażż linja dritta
mhux bħal ta’ perit-kuntrattur
jew bħal ta’ xi ħalliem etern
li dejjem tarah qrib l-ilma
imma fil-ħamrija mdemmla
b’sikka mwaħħla f’mutur tal-ħart
hi tofroq, hu jqanqal ta’ taħt
warajh, ibnu beda jiżra’
patata mqattgħa ma’ kull pass.

minflok telgħet blokka oħra
toħnoq u ddellel madwarha
nibtu xtieli ħodor ċkejkna
u stennew għal xhur sħaħ fil-ksieħ
sakemm il-bidwi b’furkettun
b’galbu qalibhom ta’ taħt fuq
u li darba nżera’ nħasad
patata mliet wiċċ ir-raba’
wara, aptit u żaqq poplu.

 

 

A straight line

The farmer drew a straight line,
not a draughtman’s line,
nothing like an eternal dreamer’s
often spotted by the water’s edge,
but a line in manured soil,
a motorized plough furrowing
the soil, the farmer turning it up,
his son behind him sowing potatoes
every step of the way.

Small green shrubs have appeared
instead of another block of flats,
black and towering. They waited
for months in the cold until the farmer
turned them up gently with a hoe.
What has been sown must be
reaped. Potatoes now cover the fields
ready to satisfy our appetites.

Translation: Claudia Gauci

In rjochte streek

De boer luts in rjochte streek,
net de streek fan in tekener,
al hielendal net dy fan de ivige dreamer
dy’t men gauris oan it wetter sjocht,
mar in streek yn sterk lân,
in motorisearre fuorge dy’t de grûn
iepenbrekt, de boer ploeget it om,
syn soan, achter him oan, sieddet ierappels
by elke stap dy’t er set

Lytse, griene strewellen ferskynden
yn stee fan nochris in blok flats,
swart en steil. Se wachten
moannenlang yn de kjeld oant de boer
se hoeden út de grûn skoffele.
Men rispet wat men siedde hat.
Ierappels ha no it fjild ynnommen
klear om ús te sêdzjen.

Oersetting :

 

Een rechte lijn

De boer trok een rechte lijn,
niet de lijn van een tekenaar,
ook niet die van de onverbeterlijke dromer
die je vaak aan het water ziet,
maar een lijn in goed bemest land,
een gemotoriseerde voor die de grond
opentrekt, de boer ploegt,
zijn zoon in zijn spoor zaait aardappelen
bij elke stap die hij zet.

Kleine plukjes groen verschenen,
in plaats van nog een blok met flats,
zwart en hoog. Ze wachtten maandenlang
in de kou tot de boer ze met zijn schoffel
voorzichtig tevoorschijn haalde.
Wat je zaait zul je oogsten.
Aardappelen bedekken nu het veld,
klaar om ons te vullen.

Vertaling: