POETRY

Video: ħamrija għamja*

Tinterrogani r-rivelazzjoni:
I have potatoes in my veins.
My life – it’s potatoes.

Ostra, kliemek mhux dilettant;
soror t’irwiegel għajnejk
li nistgħu naqsmu u nieklu
sa ma jkun spiċċa l-video.

Iblah. Par pali jdejn qatt ma kienu bassara sodi
u l-ħamrija dejjem għamja baqgħet.

Kemm-il tomna għidt li tgħixu minnha?
Kull waħda tista’ tagħmel video dwarha
ħa jkollhom xi jgerrmu l-ġrieden;
xkejjer ta’ xemx orfnata f’xi rokna tal-lejl
esportat bejn mistoqsija u oħra.

Imma t-tweġiba dejjem l-istess tibqa’. Waħda.
I dream of potatoes.

Video: blind soil*
The revelation interrogates me:
I have potatoes in my veins.
My life – it’s potatoes.

Bloody hell, you’re no amateur, are you?
Your eyes are bundles of forecasted weather
that we can take and eat
until the video’s over.

Idiot. A pair of palms never really saw into the future
and the soil has remained blind.
On how much land did you say you make a living?
You could make a video about every bit of it
so that mice will have plenty to nibble on;
sacks of orphaned sun somewhere in the night
exported between one question and the next.

But the answer remains the same. One.
I dream of potatoes.

Translation: Claudia Gauci

* The italicised phrases were spoken by Michael Caruana, a young
Maltese farmer in 2013 in a short documentary about the cultivation of
potatoes. The short documentary went viral very quickly with comments
ranging from derision at Mr Caruana’s choice of words to praise for his
love and enthusiasm.

Filmke: bline grûn*

De iepenbiering hifket my:
Ik ha ierappels yn it bloed.
Myn libben – bestiet út ierappels.

Harregarre, do bist net in amateur, of wol?
Dyn blik is in pakketsje waarberjocht
dêr’t wy fan ite kinne
oant it filmke dien is.

Omkoal. In stel palmen hat nea wier yn de takomst sjoen
en de grûn is blyn bleaun.
Hoe’n stik lân seist datsto fan bestiest?
Do soest fan elk hoekje in filmke meitsje kinne
dan ha de mûzen genôch om oan te knabbeljen;
pûdenfol sinneljocht as wezen yn in herne fan de nacht
tusken twa fragen troch nei it bûtenlân brocht.

Mar it antwurd bliuwt itselde. Ien.
Ik dream fan ierappels.

*) De skeanprinte rigels binne útspraken fan Michael Carbana, in jonge Malteeske boer, yn in koarte dokumintêre út 2013 oer de ierappelteelt. It koarte filmke gong al gau firaal en krige in soad kommentaar. Op it entûsjasme fan Carbana waard sawol soer as tige posityf reagearre.

Filmpje: blinde grond*

De openbaring stelt mij vragen:
Ik heb aardappels in mijn bloed
Mijn leven – bestaat uit aardappels

Allemachtig, je bent geen amateur, of wel?
Je blik is een pakketje weerbericht
waar we van kunnen eten
tot het filmpje voorbij is.

Gek. Een stel palmen heeft nooit de toekomst ingezien
en de grond is blind gebleven.
Op hoeveel land zei je dat je de kost verdiende?
Je kunt over elke vierkante centimeter een film maken
dan hebben de muizen iets om op te knagen;
zakkenvol verweesd zonlicht in een hoekje van de nacht
tussen twee vragen door naar het buitenland gebracht.

Maar het antwoord blijft hetzelfde. Eén.
Ik droom van aardappels.

*) De cursieve zinnen werden uitgesproken door Michael Caruana, een jonge
Maltese boer, in een korte documentaire uit 2013 over de aardappelteelt. Het filmpje ging al snel viraal. Het enthousiasme van Caruana voor zijn vak riep zowel hoon als lof op.