POETRY

Ouwe-Dyk

 

Se skrepten deur

tot de dyk

op hoogte waar.

 

Werom na Wyngaarden

of’t ferdonken lând

fan Altena?

 

De meesten gongen

niet weer oover ’t water.

Bleven hier fissen

en boerken.

 

Thús waar ’t ok gyn fetpot.