POETRY

isofloedlinen

 

de see bestiet net

it slyk, seedyk, de rjappelklaai

foarboaden fan in neat

 

in sûnder wat

 

kluten< kerrels< grús

see is griis fan plúskes grûn

boaiem swart fan wetter

 

ien grins is der net, tusken

ús en leechte

útsein fan isofloedlinen tekene

 

de fêste klaai foarseit, ûnthjit

in neat bestiet