POETRY

Perspektivistysk

Sit foar it rút en lês
krante, brief, Obe Postma,
Nietzsche syn Jenseits,
krante, Nietzsche, Postma, brief.
Lês, skriuw, tink en sjoch
út it rút en lit
de eagen gean
oer it lân oarekant
de sleat. Ierappelriggen
rjochtsje myn tinzen. En ik wit
ek wol dat it net mear is
as in kwestje fan perspektyf, mar
se rinne allegear út
op ien punt.

 


Perspectivistic

Sit by the window and read
newspaper, letter, Obe Postma
Nietzsches Jenseits
newspaper, Nietzsche, Postma, letter.
Read, write, think and look
through the window and gaze
at the land on the other side
of the ditch. Potato ridges
straighten out your thoughts. And I know
that it is nothing more than
a matter of perspective, but
all of them converge towards
one single point.

Translation: Arjan Hut & Emily van Kley