POETRY

alfa

riħa – ta’ patata umda jdejk maqsuma
stirati somor, fliel : mapep, arbli
tar-razza mħawla tal-erwieħ, fix-xifer
qabar : ma jiswiex – bħal-laħam – f’randan twil
twiiil – etern għax hekk hu : la tgħannaq /
la titbewwes, ħlief mat-trab li kont – l-irmied
milwi tnej’ il-wied, qliel u srieġ
bħal meta qalbek – għoddha waqfet, bħal
meta minjafxiex, u ħadd ma semgħek – ħadd
ma lemħek tigdem minkbek ġandra
u titkagħweġ – patata susa, patata
ġlata | xtiewi infern : idejk imekku
fil-ħamrija / idejk jgħarblu / idejk jgħarrxu
/ jdejk jixirfu : farrett xieref – xafra / sa ma
anki wardiet wiċċek għandhom bixra
żengulija

 

 

alpha

a smell of – moist potatoes your hands cracked
stretched browned, segmented : maps
family trees planted at the edge
a tomb : forbidden – like meat – during a long
looong lent – eternal because it is so : no hugging /
no kissing, except with the dust you once were – the ashes
bent double in the valley, floods or fires
like when your heart– almost stopped, like
when godknowswhat, but no one heard you – no one
saw you biting your parched elbow
and doubling over – rotten potatoes, frosted
potatoes / hellish winters : your hands rummaging
/ your hands sifting / your hands searching
/ your hands emerging : a hard scar – blade / until
even your cheeks look oblong

Translated by Simone Inguanez

alfa

in rook fan – fochtige ierappels, dyn hannen tekene
útrekt brún wurden, kadastere: kaarten mei
stambeammen by de rânen del
in grêf : ferbean – krekt as fleis – ûnder de lange
lange fêstentiid – foar ivich want sa is it: gjin oankrûpen /
gjin tútsjen, behalve mei it stof dat’sto ris wiest – jiske
op knibbels bealchjend, yn de delling
op it rantsje, lykas doe’t – god mei witte wat, mar
net ien hearde dy, fernaam dyn kôgjen op fertoarre
earmtakken en do, rûngear, boppe – ferrotte ierappels, glêzige
ierappels / winters út de hel: dyn hannen omdoljend
/ dyn hannen skiftsjend / dyn hannen op in spoar
/ dyn hannen dy’t opdûke: messen mei littekens – opstive /
oant sels dyn lange wangen ploegen lykje.

 
alfa

een geur van – vochtige aardappels, je handen gekraakt
gerekt gebruind, gespleten: landkaarten met
stambomen langs de randen
een graf: verboden – net als vlees – tijdens het lange
lange vasten – voor altijd het is een feit: geen omhelzing /
geen zoenen, behalve met het stof dat je eens was – de as
voorover gebogen, in de polder
op het randje, net als toen – god mag weten wat, maar
niemand hoorde je, zag je kauwen op je uitgedroogde
ellebogen en jij, zo krom, boven – verrotte aardappels, glazige
aardappels / helse winterdagen: je handen spitten /
je handen zoeken / je handen vragen
je handen verschijnen: messen met littekens – verstijfd /
tot zelfs je lange wangen ploegen lijken.