POETRY

Dawra durella sajf

Meta tibda l-ħarifa
u jkollna ftit tal-frisk
il-bidwi jaħdem l-għalqa
u jitlob għat ftit risq.

Hemm bżonn jaħrat bir-romblu,
il-ħamrija jġibha ratba.
Biex ħadd ma jidħol fl-għalqa
Jagħlaq sewwa x-xatba.

Biex ikollu frotta tajba
Jferrex il-fertilizzant
u jekk ma tagħmilx xita
jkollu jsaqqi xi kultant.

Ix-xitla tibda tinbet
bil-weraq aħdar skur,
dritta u b’saħħitha,
dil-patata tajba żgur.

 

Ring a ring of roses in summer

When autumn is here
a breeze lifts the air
the farmer works his land
and prays for good fortune.

He needs to plough,
soften the earth.
Allowing no one on his land
he shuts the gate tightly.

For fruit to grow well
he sprays fertilizer
and when rain fails to fall
he soothes the land with water himself.

The crop is budding
its leaf a dark green,
steady and strong it grows,
this potato is good. He knows.

Translated by Claudia Gauci

Widzesankjes fan de simmer

Wannear’t de hjersttiid komt
en wynfleagen drage de loft
dan stapt de boer de lannen oer
de hannen gear foar in bytsje lok

hy sil ploegje moatte
de ierde sêft en iepen meitsje
soargje dat net ien it lân op kin
hy docht de hikke ticht mei sin

hy bedonget it lân
de fruchten meie tierich groeie
en as it reinwetter net falt
dan sil er sels de ierde sproeie

djip- en donkergrien de blêden
de rispinge komt op en bloeit
de boer sjocht hoe’t it groeit en wit
mei dizze ierdappels komt it goed

 

Wiegeliedjes van de zomer

als het herfst is
en vlagen wind dragen de lucht
dan betreed de boer zijn land
en bid om wat geluk

hij zal moeten ploegen
de aarde zacht en open maken
zorgen dat niemand het land oploopt
slot op het hekwerk, niet te kraken

hij bemest de aarde
zodat de vruchten zullen groeien
en als regen achterwege blijft
zal hij zelf de grond besproeien

aan deze oogst is niets verloren
de bladeren mooi donkergroen
de boer weet het, hij ziet
zo is het goed, niets meer aan doen