POETRY

Daily Fertilising Consept

Op 17 juni
heeft boer de Jong,
zonder dat ze er
iets van wisten,
de hele voorraad
gel van zijn
zonen gebruikt.
Om het veld
in model te krijgen.
Voor z’n winterwortelen.
In de lente.

Om die daad
te verhullen
en zijn zonen
te misleiden,
besluit hij
het ‘daily fertlisiing concept’
toe te passen
op het zomertarwe:
elke dag,
’s morgens
direct na het opstaan,
de tarwe
extra in
model kammen.
Ter bevordering
van de natuurlijke groei.

 

Daily Fertilising Concept

On the 17th June
farmer De Jong
used all the gel,
without letting
them know,
his sons had in supply.
To get the field
into shape.
For his winter carrots.
In spring.

To cover up
that deed
and mislead
his sons,
he decides
to practise
the daily fertilising concept
on the summer wheat:
every day,
in the morning
right after he gets up,
he combs
the wheat
extra into shape.
To stimulate
natural growth.

Translation: Hein Jaap Hilarides

 

 

Daily Fertilising Consept

Op 17 juny
hat boer de Jong,
sûnder dat se der
wat fan wisten,
de hiele foarrie
gel fan syn
soannen brûkt.
Om it fel
yn model te krijen.
Foar syn winterwoartels.
Yn de maitiid.

Om dy die
te hoaljen
en syn soannen
te mislieden,
beslút hy
it ‘daily fertlisiing concept’
ta te passen
op it simmerweet:
elke dei,
moarns
fuort nei it fan ’t bêd kommen,
de weet
ekstra yn
model kamje.
Ta befoardering
fan de natuerlike groei.

Oersetting: Ernst Bruinsma