POETRY

De Kadal lâns, ik wacht op hait
’t is drie uur in St.-Jabik,
overdâ fan ’n wêrme eerpelregen
Ut ’n skuur klinkt ’n mezykdoasy
An ’e rând fan ’e dyk, op ’t hoogst
droogt ’n witte was, erbaaisters
drinke út de donkere plakken fan ’t lând

Fannacht fisten wy,
ik fong twee witfissys, hait
laai baide op ’e sij, liet se
in ’t licht fan ’e seetoren

Hait, ik socht en
sliep ’t Wad ’n ailand, bewaar my hier
’n overdâ soa stil fan feugels

De Kadal langs, ik wacht op hait
’t is drie uur in St.-Jabik,
dag van warme aardappelregen
Uit een schuur klinkt een muziekdoosje
Aan de rand van de dijk, op ’t hoogst
droogt een witte was, werksters
drinken uit donkere plekken in ’t land

Vannacht visten wij,
ik ving twee witvisjes, hait
legde beide op een zij, liet ze
in ’t licht van de zeetoren

Hait, ik zocht en
sliep ’t Wad een eiland, bewaar mij hier
een dag zo stil van vogels

Vertaling: Ernst Bruinsma

 

Along the Kadal road, I’m waiting for you dad
it’s three o’clock in St Jabik,
the afternoon, a warm potato rain
From the shed the sound of a radio
On the edge of the dike, at it’s highest
white laundry dries, women labourers
drink from the darker places of the land

This evening we went fishing,
and I caught two white fish, dad
laid both on their side, leaving them
in the light of the lighthouse

Dad, I searched and
slept the Wad an island, leave me here
an afternoon so quiet from the birds

Translation: Sue Smeding en Albertina Soepboer