POETRY

Nachtlik aventoer

Troch in triuwke fan ’e slieperdyk
kom ik al lyk yn it eigene tsjuster
fan in tiidleaze wrâld

Ik sweef
op twa tsjillen
tusken asfalt en stjer
middenmank ûnsichtber boulân

En dan ynienen de stêd
dy’t har ljochten kosmysk langje lit

Aanst dûnsje dyn eagen foar it hillich fjoer
Fannacht giet it tsjuster yn blacklight oer

Moarns doarmje hynders oer in toarstige pôle

Nachtelijk avontuur

Door een duwtje van de
slaperdijk
kom ik al gelijk in het eigen donker
van een tijdloze wereld

Ik zweef
op twee wielen
tussen asfalt en ster
midden in onzichtbaar bouwland

En dan opeens de stad
die haar lichten kosmisch laat verlangen

Straks dansen je ogen voor het heilig vuur
Vannacht gaat duister in blacklight over

’s Ochtends dolen paarden
over een dorstige kwelder

Vertaling: Tsead Bruinja

 

Night-time adventure

Through the bends of the inner dike
I find myself in the obscurity
of a timeless world

I hover
on two wheels
between tarmac and stars
in the middle of the masked ploughed land

Then suddenly the town
with her desire for the lights to reach the galaxy

Instantly her eyes dance to the holy fire
Tonight the obscurity is converted to blacklight

Morning horses aimlessly roam the dry marsh

Translation: Sue Smeding en Albertina Soepboer