POETRY

Filmskript Froubuurt

fisken wurde soundchecked
fûgels as figuranten

(CLOSE SHOT, EXT. BY DE SLEAT, MIDDEI)
kolafles mei bloed

by ‘tweede spoorbrûg’ en de ‘môln’
sit in soad blaai
tsjinoer Texaco iel en stikelbears by
‘eerste spoorbrûg’ kinst de wytfisk op
in waarme simmerdei oan it
wetteroerflak sjen

(FLAVORING OTSY, INT. WINKEL, MIDDEI)
de stilte yn de winkel fan Otsy
snoep en fris helje foar twa gûne

(INSERT)
oaljeflekken yn ’e sleat

(ANGLE ON PÛDE)
yn de plestik pûde slaan wy de iel dea

(MEDIUM SHOT)
dobber hinget heech boppe wetter

(MOVING SHOT)
grutsk sette wy ôf nei buorman

(CLOSE SHOT)
reade Aldi-tas oan it fytsstjoer

(SHOULDER SHOT)
buorman strûpt iel

fisk byt yn wjirmleaze heakjes

Filmscript Vrouwenparochie

vissen worden gesoundchecked
vogels als figuranten

(CLOSE SHOT, EXT. BIJ DE SLOOT, MIDDAG)
colafles met bloed

bij ‘tweede spoorbrug’ en de ‘molen’
zit veel blei
tegenover Texaco paling en stekelbaars
bij ‘eerste spoorbrug’ kun je de witvis op
een warme zomerdag aan de
oppervlakte zien

(FLAVORING OTSY, INT. WINKEL, MIDDAG)
de stilte in de winkel van Otsy
snoep en fris halen voor twee gulden

(INSERT)
olievlekken in de sloot

(ANGLE ON ZAK)
in de plastic zak slaan we de paling dood

(MEDIUM SHOT)
dobber hangt hoog boven water

(MOVING SHOT)
trots gaan we naar buurman

(CLOSE SHOT)
rode Aldi-tas aan het fietsstuur

(SHOULDER SHOT)
buurman ontvelt paling

vis bijt in wormloze haakjes

Vertaling: Ernst Bruinsma

 

Film script Froubuurt

fish are sound checked
birds as characters

(CLOSE SHOT, EXT. BY THE DITCH, AFTERNOON)
cola bottle with blood

by the ‘second railway bridge’ and the ‘mill’
there are many silver bream
opposite Texaco eel and sticklebacks
by the ‘first railway bridge’ the white fish can
be seen on a warm summer’s day on the
surface of the water

(FLAVOURING OTSY, INT. SHOP, AFTERNOON)
it is quiet in Otsy’s shop
sweets and soft drinks for two guilders

(INSERT)
oil slicks in the ditch

(ANGLE ON PLASTIC BAG)
the eel are beaten to death in the plastic bag

(MEDIUM SHOT)
the float bobs above the water

(MOVING SHOT)
proudly we go to the neighbour

(CLOSE SHOT)
a red Aldi carrier bag is on the handle bars

(SHOULDER SHOT)
neighbour peels the eel

fish bite onto wormless hooks

Translation: Sue Smeding en Albertina Soepboer